Onze missie

Vraag vanuit de wijk

We starten bij wat wijkbewoners zelf willen waarbij we zowel aan individuele bewoners als bewonersgroepen vragen: ‘wat wil je, wat kan je en wat heb je daarvoor nodig’.

Kan wél

We denken vanuit kansen en mogelijkheden. Heeft iemand een mooi idee, klopt er een groep bewoners aan, dan kijken we wat er al wel is, wat iemand of een groep zelf kan en waar extra ondersteuning nodig is.

Wederkerigheid

We zijn een plek van, voor en door de wijk. Dat betekent dat we in principe alles zo veel mogelijk zelf doen. Bewoners en kleinschalige bewonersinitiatieven die (gratis) gebruik maken van de Haard vragen we ook om bij te dragen aan de Haard. We zoeken naar een vorm die past bij de groep. Dit draagt bij aan het dagelijks reilen en zeilen van de Haard maar vergroot ook betrokkenheid en eigenaarschap.

Mooie mix

Iedereen is welkom. We geloven dat juist de mix (inclusie) van mensen met verschillende achtergronden een positief effect heeft. Het biedt meer mogelijkheden als zij samen aan de slag gaan en het draagt bij aan meer begrip en respect voor elkaar. Het vergroot het sociaal netwerk in de wijk. We zoeken daarbij naar een balans in doelgroepen zodat iedereen zich prettig blijft voelen.

Dichtbij

We geloven in de meerwaarde van een plek in de eigen omgeving.
Als we open zijn kan ieder binnen lopen, voor een bakje koffie, iets leuks te doen of een luisterend oor.

Vertrouwen

We streven naar een stevig, betrouwbaar team van professionals en vrijwilligers. Een bekend gezicht, gastvrijheid, duidelijkheid en doen wat je zegt.
We werken samen vanuit vertrouwen in elkaar, geven ruimte daar waar kan en staan naast degenen die extra ondersteuning nodig hebben om in vertrouwen aan de slag te zijn in de Haard.

Waarden

Wij(k)huis de Haard is een gastvrij “Thuis” voor iedereen. Een gezellige en veilige plek waar je je welkom voelt, waar aandacht is voor elkaar, waar de diversiteit van de wijk omarmd wordt. Waar denken in ‘kan wél, in simpel en snel dingen voor elkaar krijgen centraal staat.

Samen bouwen

We bouwen een thuis met een stevig concept dat rust op de fundamenten van sociale horeca, verhuur, dienstverlening en nieuwe vormen van dagbesteding. Dit alles in een omgeving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen te doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn om zo bij te dragen aan de eigen ontwikkeling en Wij(k)huis de Haard. De goede sfeer in Wij(k)huis de Haard maakt het ook voor de kwetsbare groep bewoners makkelijker om moeilijke stappen te nemen.

Rode draad in de aanpak is dat je in de eerste plaats er mag zijn als individu. Waar mogelijk vragen we dat wie meedoet niet alleen komt halen maar ook brengen. Het brengt jou iets, maar je draagt ook bij aan de plek, de bezoekers en de wijk. Wij(k)huis de Haard is een spil in de wijk. Een plek waar mensen en initiatieven samenkomen en verknoopt worden.

We hebben de volgende bouwstenen:

Drink, eet & ontmoet

 • (Laagdrempelig) Ontmoeten in een huiselijke plek
 • Koffie en thee met een koekje
 • Samen koken, samen aan tafel
  Wijkrestaurant

Leuke dingen doen

 • Ruimte voor buurtactiviteiten en –initiatieven
 • Ruimte voor verenigingen
 • Samen of alleen
 • Leuke dingen doen in wijk kan ook buiten het nieuwe buurtcentrum

Lees meer…

Leren & Ontwikkelen

 • Training & scholing
 • Nieuwe vormen van (collectieve) dagbesteding
 • Werken aan je herstel, opleiding ervaringswerk, samen redzaamheid
 • Leren/werken
 • Cursussen (muziek, sport, dans, taal, naailes, weerbaarheid)

Lees meer…

Zorg voor elkaar/Samenredzaamheid

 • We zijn een goede buur: hebben tijd voor een goed gesprek, een luisterend oor, een helpende hand om iemand of een groep verder te brengen
 • Signaleringsfunctie & samenwerking met zorg- & welzijnsprofessionals in de wijk.
 • ‘Wegwijzer’ – info en steunpunt voor bewoners
 • We zoeken de samenwerking met projecten als Deelgenoten, Repair Café, vrijwilligerspool ONS welzijn en SamSam (onderdeel wijkwebsite) die diensten aanbieden aan bewoners. Denk aan kleine klusjes doen, boodschappen, groenonderhoud, repair café. We werken waar mogelijk samen door het aanbieden van vrijwilligers- en of leer/werkplekken binnen Wij(k)huis de Haard.

Lees meer…

Broedplaats

 • Ruimte voor nieuwe ideeën & mogelijk maken
 • Verbinden vraag & aanbod

Lees meer…

Leuke dingen doen – samen of alleen

Wij(k)huis de Haard bruist straks van de activiteiten. De wijkbewoners en wijkorganisaties geven samen invulling aan de programmering van Wij(k)huis de Haard. Bij het programmeren, staat het bieden van een passend en aansprekend aanbod aan een zo groot en divers mogelijke groep wijkbewoners bovenaan. Verenigingen met hun eigen leden maken muziek, zingen, biljarten, kaarten, spelen toneel. Bewoners die zelf een activiteit starten, naaien, schilderen, kaarten, jeux de boules, puzzelen of helpen in de tuin. Beroepskrachten en vrijwilligers die sport, Nederlandse taalles, en creatieve workshops aanbieden.
We maken slimme verbindingen tussen organisaties en tussen bewoners zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars aanbod. We horen wat er nog nodig is voor de wijk. Waar ligt de behoefte.
We weten dat er een grote vraag onder Turkse ouderen is om een fijne plek te hebben om te ontmoeten, om dagactiviteiten te doen, hulp te krijgen bij vragen en waar iemand de eigen taal spreekt omdat het Nederlands spreken door het ouder worden moeilijker wordt. Of jongeren die naast ’t Honk niet echt een alternatief hebben om naar toe te gaan. We gaan met hen in gesprek en zoeken de samenwerking met bewoners en partijen in de wijk omdat we samen meer kunnen bereiken.
We beperken ons niet tot Wij(k)huis de Haard. Vanuit onze visie willen we ook bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Dat betekent dat we ook naar buiten bewegen. We werken samen met onze partners (Wijkraad Ruwaard en Wijkstichting Rucrea). Samen blijven we in beweging om initiatieven van onderop mogelijk te maken en aan te blijven sluiten bij de veranderende behoefte van de wijk.

Met plezier leren & ontwikkelen

De hele organisatie is er op gericht om een plek te zijn waar we bijdragen aan groei, aan ontwikkeling, aan leren, aan grenzen verleggen en je eigen ontwikkeling.
We hebben verschillende cursussen en trainingen voor bewoners. Dat kan variëren van Nederlandse Taalles voor nieuwe Nederlanders, een training budgettering, trainingen gericht op herstel en weerbaarheid, tot fiets en verkeerslessen of naailessen. Een overzicht van wat er allemaal binnen Wij(k)huis de Haard mogelijk is wordt ontwikkeld en komt op de website www.wijkhuisdehaard.nl en op www.wijkderuwaard.nl
We werken met een grote pool van vrijwilligers waarvoor, als ze dat willen, een scala aan mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei is. Stagiaires zijn ook welkom waarbij we wel waken dat we voldoende begeleiding kunnen bieden naast de begeleiding die ze op school al krijgen.
In de toekomst bieden we ook leer/werkplekken aan. Voorwaarde is dat we rust en structuur hebben. Dat is naar verwachting een jaar na opening. (zie ook § 5.2)

Betekenisvolle dag

Samen met de Proeftuin partners zoeken we naar nieuwe vormen van dagbesteding. Dat kan zijn door gezamenlijke activiteiten te ondernemen, maar ook door individueel aan de slag te gaan door bijvoorbeeld bij te dragen aan de dagelijkste taken in het gebouw. We hebben geen standaard aanbod maar starten bij het individu met de vraag wat wil je, wat kan je en wat heb je nodig. Maatwerk dus.
Daarnaast is er praktische ondersteuning (post, geldzaken) of hulp op diverse vraagstukken (eigenkracht/zelfhulp groepen). We hopen deze bewoners een veilige plek te bieden waar je ook gewoon op eigen gelegenheid voor een kopje koffie terecht kan als het niet je ‘dagbestedings’ dag is. Een enorme meerwaarde t.o.v. de (geïndiceerde) dagbesteding buiten de wijk.
Dit is mogelijk doordat we een goed team vrijwilligers hebben en er dagelijks beroepskrachten aanwezig zijn die uren inzetten voor begeleiding. Daarbij maakt het niet uit wiens cliënt het is, of dat het een bewoner is die zonder doorverwijzing bij ons terecht is gekomen. We zorgen samen dat het dagelijks mogelijk is om een gevarieerde groep te ontvangen en goed te begeleiden.
Samen met de Proeftuin partners hebben we een plan uitgewerkt ‘Kansen voor laagdrempelig ontmoeten, betekenisvolle dag en positieve gezondheid’ (zie bijlage 1).

Zorg voor elkaar zonder te pamperen

We zijn een goede buur en maken tijd voor een goed gesprek, een luisterend oor, een helpende hand om iemand of een groep verder te brengen. Vaak is dit al genoeg voor iemand om verder te kunnen. Daar waar meer aan de hand is hebben we een signaleringsfunctie. Door de goede samenwerking met zorg- & welzijnsorganisaties zijn de lijnen kort en kan snel geschakeld worden als er meer ondersteuning nodig is. We blijven daarbij altijd kijken naar wat iemand zelf wil en kan en wat er meer nodig is.
Onze gastvrouwen en gastheren fungeren ook als een soort ‘wegwijzer’. Iedereen die binnenkomt met vragen ontvangt informatie en wordt naar de juiste plek doorverwezen.
Een formulierenbrigade is aanwezig om mensen met vragen over formulieren, toeslagen, etc. te helpen. Dit geven we samen met schuldhulpmaatjes, administratieve hulp en Sociaal Raadslieden van ONS welzijn vorm.
Voor bewoners die zelfstandig wonen maar extra zorg nodig hebben werken we samen met Deelgenoten en de vrijwilligerspool van ONS welzijn die diensten aanbieden zoals het doen van kleine klusjes, boodschappen en groendonderhoud.

Broedplaats

In de Ruwaard kan Wij(k)huis de Haard niet zonder ‘broedplaats’. De samenwerking en de kritische blik op wat er nu echt nodig is maakt dat er continu beweging is. De Proeftuin organiseert zijn leersessies in Wij(k)huis de Haard en werkt aan het verbeteren van haar eigen praktijk en aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën. We verbinden vraag & aanbod.
Voor bewoners die met ideeën komen zijn er vrijwilligers en beroepskrachten aanwezig om dit samen handen en voeten te geven waarbij we ons gebouw en de tuin inzetten als ‘speelplaats’. We denken ‘out-of-the-box’ en in mogelijkheden. Waar nodig regelen we financiering.
Deze aanpak, waarbij we met onze voeten in de klei staan en inspelen op wat er in de wijk speelt maakt dat we dynamisch zijn en blijven en de juiste dingen blijven doen.

(Meten van) Resultaten en Impact

We vinden het belangrijk dat we continu blijven toetsen of we dingen goed doen en of we de juiste dingen doen. Sluiten we aan bij de behoefte van de wijk en haar bewoners? Zijn er andere vragen vanuit de gebruikers van Wij(k)huis de Haard. Welke signalen vangen we op en waar moeten we wat mee?
Zijn onze vrijwilligers nog betrokken en tevreden? Hoe ervaren huurders ons Wij(k)huis?

Wat doen we?

 • We hebben een (reserverings)systeem waarin we op een simpele manier bijhouden welke activiteiten er plaatsvinden, hoeveel deelnemers, welke doelgroep. 2x per jaar brengen we de cijfers in beeld en bespreken wat we hier aan informatie uit kunnen halen en of dit bijsturing vraagt. Deze informatie kan ook gedeeld worden met de gemeente en Proeftuinpartners.
 • Tevredenheidsonderzoek/story telling – I.s.m. stagiaires van Avans of andere scholen willen we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek doen onder bezoekers van de Haard. Daarnaast willen we op basis van dieptegesprekken de ervaringen van bewoners verder inkleuren. Dit geeft naast de kwantitatieve cijfers meer kwalitatieve input.
 • We hebben een gebruikersraad die o.a. de rol heeft om te signaleren, om vinger aan de pols te houden en te evalueren hoe het gaat in de Haard. Doen we nog de juiste dingen? Sluit dit nog aan bij de behoefte vanuit de wijk? De Gebruikersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.
 • 2x per jaar gaat het SWR-bestuur in gesprek met een afvaardiging van de gebruikersraad om terug te blikken op het jaar en te evalueren en om plannen te maken voor het toekomstige jaar.
 • Het Wijkteam-Ruwaard ontwikkelt een simpele methodiek waarmee we de resultaten van de samenwerking met de Proeftuin rondom een betekenisvolle dag en positieve gezondheid in beeld kunnen hebben.
 • Het bestuur maakt ieder jaar een kort jaarverslag waarin bovenstaande resultaten en inzichten terugkomen.
 • Samen met de gemeente stemmen we af over de verantwoording rondom het beleid ‘Thuis in de buurt’.

Welke impact/maatschappelijke meerwaarde?

 • Wij(k)huis de Haard draagt bij aan:
 • Meer bewoners die meedoen, elkaar ontmoeten en onderdeel zijn van de Ruwaard
 • Mensen langer en/of prettiger thuis kunnen wonen
 • Betere positieve gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van individuele bewoners
 • Meer collectieve verantwoordelijkheid en activiteit van groepen bewoners
 • Leefbaarheid in de Ruwaard vergroot

Gebruikersraad

De gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de huidige huurders. De gebruikersraad bewaakt de belangen van gebruikers en vrijwilligers en laat deze ook meewegen in de adviezen die zij aan het bestuur geeft.
Een afvaardiging van de Gebruikersraad gaat twee keer per jaar met het bestuur in gesprek om terug te blikken op het jaar en te evalueren en om plannen te maken voor het toekomstige jaar.

Wijkhuis De Haard

Copyright: 2021

Vormgeving:

Web en Logo